Quick Reservation

มาตรฐาน โรงแรม/ที่พัก สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19

สถานประกอบการ: Rest Detail Hotel Hua Hin ที่ตั้ง: 19/119 หัวหินซอย 19

ผู้ประกอบการ: บจก.บุญคงชื่นแลนด์ หมายเลขโทรศัพท์: 032 522 488 ID LINE: kcnokie ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด

 • พนักงานทุกคนผ่านการอบรมความรู้ และการปฏิบัติป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 จากหน่วยงานสาธารณสุขหรือผู้ที่ผ่านการอบรม หรือผ่านคลิปวีดีโอ หรือผ่าน LINE หรือ ผ่านสื่อเอกสารจากกระทรวงสาธารณสุข อย่างน้อย 1 ครั้ง
 • มีสุขภาพดี กรณีมีไข้ ไอ จาม ให้หยุดปฏิบัติงาน และไปพบแพทย์
 • หลีกเลี่ยงการเดินทางไปประเทศที่มีการระบาดของโรค ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือสัมผัสผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยง
 • ถ้าเดินทางไปประเทศที่มีความเสี่ยง ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยง ให้หยุดปฏิบัติงานและแยกกักตัวที่บ้าน 14 วัน และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัต
 • โรงแรมจัดให้หน้ากากผ้าสำหรับพนักงานทุกคนอย่างเพียงพอ
 • โรงแรมกำหนดให้พนักงานทุกคนล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสะอาดและสบู่ หรือเจลล้างมือ แอลกอฮอล์ โดยเฉพาะหลังจากรับธนบัตรจากลูกค้า
 • พนักงานที่ปฏิบัติงานในจุดเสี่ยง ได้แก่ แม่บ้านทำความสะอาดห้องพัก ห้องสุขา พนักงานเก็บขยะ ต้องใส่ถุงมือ รองเท้า หน้กากผ้าตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรค และเมื่อปฏิบัติงานเสร็งต้องล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่ หรือเจลล้างมือแอลกอฮอล์ทุกครั้ง
 • มีป้ายประชาสัมพันธ์แนะนำการปฏิบัติตัว การสังเกตอาการ และการป้องกันโรค และเกี่ยวกับโรค CVID-19
 • มีระบบระบายอากาศที่ดี มีการไหลของอากาศภายในอาคารที่ได้มาตรฐาน หรือมีการฟอกอากาศที่มีประสิทธิกาพ สามารถกรองฝุ่น PM2.5 แบคทีเรียและไวรัลได้
 • มีการทำความสะอาดในบริเวณที่มีการใช้งานบ่อย เช่น ห้องโถง ล็อบบี้ ห้องสุขา โดยเฉพาะจุดที่มีการสัมผัสบ่อยๆเช่น ที่จับเปิดปิดประตู ลูกบิดประตู ราวบันได เคาน์เตอร์เช็คอิน อย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง
 • มีเจลล้างมือแอลกออล์ สำหรับบริการลูกค้าบริเวณประตูทางเข้าโรงแรม ทุกจุดเคาน์เตอร์เช็คอิน หน้าลิฟท์ หน้าห้องพัก บริเวณทางเดินในอาคารอย่างเพียงพอ
 • มีหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยสำหรับบริการลูกค้าที่ที่เข้ามาใช้บริการเมื่อมีการร้องขอ
 • มีเครื่องวัดอุณหภูมิอย่างน้อย 1 อัน สำหรับใช้ในการตรวจคัดกรองพนักงานหรือลูกค้า หรือผู้มาประชุม มีแบบฟอร์มการชักประวัติสำหรับคัดกรองผู้มารับบริการในโรงแรม และในกรณีกับผู้สงสัยมีอาการไข้ ไอ จาม ต้องจัดให้มีระบบในการส่งต่อไปพบแพทย์ตามมาตรฐาน
 • จัดที่นั่งสำหรับลูกค้าผู้มาติดต่อ พนักงาน ที่นั่งประชุม โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
 • จัดให้มีสถานที่ หรือห้องพักแยกเฉพาะผู้ที่มีอาการไข้ ไอ จาม หรือเป็นกลุ่มเสี่ยง หรือมาจากพื้นที่เสี่ยง ออกจากผู้รับบริการทั่วไป
 • จัดจุดยืนในสิฟท์ โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1 เมตร และให้หันหน้าเข้าผนัง
 • ห้องสุขารวมในอาคาร ได้แก่ บริเวณล็อบบี้ บริเวณห้องประชุม บริเวณห้องอาหาร เป็นต้น ต้องสะอาดและมีสบู่เหลวสำหรับล้างมือ
 • การทำความสะอาดห้องสุขารวม และห้องสุขาในห้องพัก ต้องใช้น้ำยาทำความสะอาดสุขกัณฑ์ที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ ชำระล้างบริเวณลูกบิดประตู/ที่จับเปิดปิด กลอน ก็อกน้ำ ที่จับสายฉีดชำระ ที่รองนั่งชักโครก
 • ห้องแม่บ้านสะอาด จัดเก็บอุปกรณ์เป็นระเบียบ มีบริเวณซักล้างและมีระบบระบายน้ำทิ้งที่ถูกสุขลักษณะ มีการระบายอากาศ และมีแสงสว่างเพียงพอ
 • มีการคัดแยกขยะเปียกที่เป็นเศษอาหารจากห้องครัวหรือห้องรับประทานอาหาร จากขยะทั่วไป และมีการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณที่พักขยะ
 • ผู้รับบริการหรือผู้มาติตต่อหรือลูกค้าทุกคน ได้รับการตรวจคัดกรองโดยวัดอุณหภูมิร่างกาย หรือ ได้รับการซักประวัติ เมื่อสงสัยว่ามีไข้ ให้ส่งตัวไปพบแพทย์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
 • ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อที่มาใช้บริการห้องประชุมทุกคนต้องได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หรือซักถามประวัติการเดินทางจากพื้นที่เสี่ยง และต้องล้างมือด้วยเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าห้องประชุม
 • ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อทุกคนต้องล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่ หรือเจลล้างมือ แอลกอฮอล์ ที่บริเวณประตูทางเข้าโรงแรมทุกครั้งก่อนเข้ามาใช้บริการ
 • ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการไข้ ไอจาม หรือเป็นกลุ่มเสี่ยง หรือมาจากพื้นที่เสี่ยง หรือได้รับการสอบถามด้วยวาจา ว่ามีอาการไม่สบายหรือไม่ เช่น ไข้ ไอ เจ็บคอ เป็นต้น ต้องใส่หน้ากากอนามัย และมีสถานที่แยกการให้บริการจากลูกค้าปกติ ก่อนสั่งตัวไปรักษา

ข้อปฏิบัติ สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 โดย นายแพทย์ชาตรี เมธารธราธิป ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 18 เมษายน 2563